ਸ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।