ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ

ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ‘ਤੇ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਥਾਨ।

https://fb.watch/iWIibD5Vvd/?mibextid=RUbZ1f