ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਦੇ ਸਨ: