ਫਰਜ਼ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ

ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ |

ਫਰਜ਼ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ